انحلال شرکت

انحلال شرکت ها به معنای پایان حیات شخصیت حقوقی شرکت است. چنانچه تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند.
مدیر تصفیه: در شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند. اگر بین شرکا ضامن اختلافی در خصوص تعیین مدیر تصفیه باشد دادگاه شخصی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.
در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی امر تصفیه به عهده ی مدیران شرکت است مگر آنکه اساس نامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
مدت ماموریت مدیران تصفیه 2 سال است و اگر مهلت بیشتری لازم باشد مدیران تصفیه باید از مرجعی که آن ها را تعیین نموده تقاضای تمدید مدت بکنند.
مدیر تصفیه باید تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را ظرف مدت 5 روز به مرجع ثبت شرکت اعلام کرده تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت آگهی شود. اگر ظرف 1 ماه به این وظیفه عمل نکند به مجازات قانونی محکوم می شود.
موارد انحلال شرکت سهامی
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2) در صورت پایان مدت شرکت مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد. این بند مختص شرکت های سهامی است که در بورس اوراق بهادار وارد نشده اند.
3) در صورت ورشکستگی
4) انحلال اختیاری: مجمع عمومی فوق العاده اصولا و به صورت اختیاری می تواند شرکت را منحل کند.
5) در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
الف) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد یا در صورتی که فعالیت های شرکت بیش از یک سال متوقف شده و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهند.
ب) در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساس نامه معین کرده تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهند.
ج) سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل طی مدتی زائد بر 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
د) در صورتیکه براثر زیان های وارده سرمایه شرکت از نصف کمتر شود یا از حداقل قانونی کمتر شود و مجمع عمومی برای تصمیم به کاهش سرمایه یا انحلال، تبدیل شرکت یا افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر تشکیل نشود.
موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود:
1) اگر موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوع منقضی شود.
2) در صورتی که مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.
3) در صورت ورشکستگی شرکت، همانند شرکت سهامی است.
4) تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند.
5) اگر به واسطه ضررهای وارده نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد.
6) در صورت فوت یکی از شرکا به شرط آنکه در اساس نامه به انحلال شرکت در اثر فوت شرکا تصریح شده باشد. درغیر این صورت با فوت آن شریک، وراث وی شریک شرکت می شوند.
7) انحلال شرکت با مسئولیت محدود به درخواست دادستان: اگر شرکتی طبق مقررات قانون تجارت نسبت به ثبت و تطبیق تشکیلات خود به قانون مذبورعمل نکند، دادستان محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید می تواند از دادگاه حکم انحلال شرکت متخلف را بخواهد.
8) درخواست انحلال فقط از سوی شرکا پذیرفته می شود و طلبکاران شرکت و طلبکاران شریک، حق درخواست انحلال ندارند. دادگاه دلایل شریک را بررسی می کند و اگر سایر شرکا سهمی را که در صورت انحلال به وی تعلق می گیرد به وی پرداخت نکنند و او را از شرکت خارج نکنند دادگاه حکم به انحلال می دهد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت سهامی خاص
1) اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که باید به تایید و امضا کلیه ی شرکا و مدیر تصفیه برسد.
2) اصل روزنامه ی کثیرالانتشاری که حاوی آگهی دعوت شرکا، زمانی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده است.
3) آخرین روزنامه رسمی شرکت
4) کپی شناسنامه مدیر تصفیه، هرگاه مدیر تصفیه خارج از سهامدارن انتخاب شده باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود
1) اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که باید به تایید و امضای کلیه شرکا و مدیرتصفیه برسد.
2) آخرین روزنامه ی رسمی شرکت
3) کپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
4) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنان چه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد.
نکاتی در مورد انحلال شرکت ها
دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ خواهد ماند.
انحلال اختیاری، قابل اعتراض از سوی دارندگان اوراق قرضه و طلبکاران شرکت است ولی انحلال اجباری قابل اعتراض نیست.
در صورتیکه قبل از صدور رای قطعی دادگاه سرمایه شرکت به حد نصاب قانونی برسد دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
با توجه به اهمیت موضوع انحلال ثبت شرکتها و پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر آن به شما توصیه می کنم که برای انجام امور حقوقی و ثبتی خود به افراد مجرب و متخصص و مشاوران حقوقی بهین ثبت مراجعه نمایید.