تغییرات شرکت سهامی خاص

پس از به ثبت رسیدن شرکت ممکن است شرکا و شرکت سهامی خاص تغییراتی را در اساس نامه شرکت لازم بدانند. این تغییرات اساس نامه باید مطابق قوانین و مقررات حاکم انجام شود. به طور مثال تغییر موضوع شرکت، یا تغییر آدرس شرکت یا تغییر سرمایه شرکت.
تغییرات شرکت ها مستلزم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه می باشد که به امضای کلیه اعضای شرکت سهامی می رسد و به همراه تمامی مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
برای ایجاد تغییرات در شرکت سهامی خاص با توجه به نوع تغییرات نهادهایی که باید تشکیل شود متفاوت است. سه نوع نهاد داریم:
1) مجمع عمومی فوق العاده که وظایف آن عبارتند از: تغییر اسم، تغییر آدرس، تغییر مفاد اساس نامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضا، ادغام و انحلال شرکت می باشد.
2) مجمع عمومی عادی: وظایف آن تنظیم صورت های مالی و مالیاتی، انتخاب اعضای هیات مدیره.
3) جلسه ی هیات مدیره: تغییر در هیات مدیره، انتخاب و تغییر مدیرعامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت.
انواع تغییرات شرکت سهامی خاص
1) تغییر نام شرکت
2) تغییر موضوع شرکت
3) تغییر آدرس شرکت
4) نقل و انتقال سهام
5) کاهش سرمایه
6) افزایش سرمایه
در اینجا به چگونگی و مراحل ثبت انواع تغییرات می پردازیم.
تغییر نام شرکت:

همانطور که گفتیم تغییر نام در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و بعد از تشکیل آن صورت جلسه ای مبنی بر تغییر نام شرکت تنظیم می شود و به امضا هیات رئیسه می رسد و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است به همراه اصل روزنامه آگهی دعوت که باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
تشریفات دعوت براساس قانون تجارت و اساس نامه شرکت باید رعایت شود.
تغییر موضوع شرکت:

موضوع فعالیت شرکت، هدف اصلی شرکت می باشد که ممکن است بنا به دلایلی اعضا شرکت بخواهند آن را تغییر دهند. مانند این که به جهت گسترش دامنه کسب و کار می خواهند به موضوع شرکت، موضوعات دیگری را الحاق کنند و یا به طور کل موضوع خود را تغییر دهند. باید توجه داشته باشید که در صورتی که موضوع جدید شرکت نیاز به اخذ مجوز از اداره یا نهادی را داشته باشد باید از سازمان نهاد مربوطه مجوز را دریافت کنند.
مدارک مورد نیاز برای تغییر موضوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه مبنی بر تغییر موضوع شرکت و لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آن ها در ذیل آن و اصل روزنامه آگهی دعوت و در صورت نیاز اخذ مجوز می باشد.
تغییر آدرس شرکت:

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون از جمله گستردگی فعالیت و یا استجاری بودن محل شرکت بخواهند محل شرکت خود را تغییر دهند.همانطور که گفتیم تغییر آدرس در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و بعد از تشکیل آن صورت جلسه ای مبنی بر تغییر آدرس شرکت تنظیم می شود و به امضا هیات رئیسه می رسد و تشریفات دعوت براساس قانون تجارت باید رعایت شود.
هر زمان اختیار محل شرکت در اساس نامه ی آن به هیات مدیره واگذار شود، هیات مدیره باید صورت جلسه را تنظیم و امضا کند.
اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیات مدیره تنظیم و تصویب صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال می گردد.
نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست ولی برای انتقال سهام با نام مقررات قانونی قرار داده شده است.
برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص چه شخص واگذارکننده سهم و چه شخص گیرنده ی سهم می بایست مالیات خود را به اداره ی مربوطه پرداخت نمایند.
مراحل نقل و انتقال سهام
1) تنظیم صورت جلسه
2) مراجعه واگذارکنندگان سهامی و گیرنده به اداره ی مالیاتی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه
3) پرداخت مالیات انتقال سهم و اخذ گواهی پرداخت مالیات
4) ارائه ی مدارک ثبتی (کپی آگهی تاسیس- کپی روزنامه رسمی تاسیس-کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران فعلی و جدید، کپی آخرین تغییرات) در صورت وجود تغییرات
کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص
کاهش سرمایه شریک در دو مورد صورت می گیرد.
1) کاهش سرمایه اجباری
2) کاهش سرمایه اختیاری
کاهش اجباری سرمایه: طبق ماده 33 قانون تجارت چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساس نامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام نماید و همچنین طبق ماده ی 141 قانون تجارت اگر در اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال شرکت یا تقلیل اجباری سرمایه ی شرکت اقدام کند.
باید توجه داشته باشید که پس از اعمال کاهش سرمایه، به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.
چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساس نامه و قانون تجارت رعایت شود.
کاهش سرمایه اختیاری
مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه اقدام کنند. مشروط به اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود و این که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون( یک میلیون ریال) کمتر نشود و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به نسبت تساوی و رد مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
مدارک موردنیاز جهت ثبت کاهش سرمایه شرکت سهامی
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه اساس نامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورت جلسه هیئت مدیره لازم است. ارائه لیست کلیه سهامداران و مشخص کردن تعداد آنان پس از کاهش سرمایه شرکت آگهی دادن کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضا اصل آگهی دعوت به همراه روزنامه لازم می باشد. گواهی عدم ایجاد دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی و حقوقی.


افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
افزایش سرمایه شرکت ها یکی از موارد مهمی است که قانون گذار در مورد آن دقت زیادی داشته است زیرا در اثر افزایش سرمایه ممکن است درصد سهام یا سهام الشرکه اشخاص کاهش پیدا کند یا بالا برود و خسارت جبران ناپذیری به کسانی که درصد سهم آنها کاهش پیدا می کند بشود.
افزایش سرمایه از چه طریقی انجام می شود:
1) افزایش سرمایه می تواند از طریق نقدی که در این صورت بایستی سهامداران تمام مبلغ افزایش یافته را به حسابی که شرکت تعیین می کند واریز و گواهی آن را به دفتر شرکت ارائه کنند.
2) از محل مطالبات
3) از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه ی شرکت
4) سرمایه نقدی
پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده باید صورت جلسه ای مبنی بر افزایش سرمایه تنظیم شده و به امضای حاضران در جلسه برسد.
با توجه به اینکه تغییرات ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند دانستن قواعد و مقررات شرکت ها می باشد باید با مشاوره کردن با کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر تغییرات شرکت ها بهره مند شوید.