تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

چنانچه بعد از به ثبت رسیدن شرکت با مسئولیت محدود، شرکا در اساس نامه شرکت تغییراتی را لازم بدانند باید این تغییرات را مطابق با قوانین و مقررات حاکم انجام دهند. 
برای انجام تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود، می بایست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و به اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد و سپس بعد از تایید اداره ثبت شرکتها آگهی تغییرات انجام می گردد.
انواع تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
شرکای شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار که در اساس نامه قید شده است و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه نسبت به تغییرات مذکور اقدام نمایند.
1) تغییر نام شرکت
2) تغییر موضوع شرکت
3) تغییر محل شرکت
4) نقل و انتقال سهم
5) افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکا جدید
6) افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکا جدید
7) کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
8) کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
9) تغییرات و اصلاح مواد اساس نامه
باید توجه داشته باشید که تغییرات شرکت خارج از قواعد و قوانین قانون تجارت نباشد.
مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
از جمله مواردی که برای تغییرات شرکت با مسئولیت محدود نیاز است، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه است. حال به شرح هریک از تغییرات می پردازیم.
تغییر نام شرکت
برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود شرکا جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صورت جلسه ای مبنی بر نام جدید شرکت تنظیم می کنند و هر شریک با توجه به میزان سهم الشرکه خود ذیل آن را امضا می کنند.
باید توجه داشته باشیم که اسم جدیدی انتخاب می کنیم مطابق قوانین و مقررات اسم شرکت باشد.
تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود
برای تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود یا الحاقیه موضوع باید شرکا شرکت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند و صورت جلسه ای مبنی بر موضوع جدید تنظیم و هر شریک با ذکر میزان سهم الشرکه خود امضا نمایند.
در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز نداشته باشد لازم است که از سازمان و مرجع ذی صلاح مجوز را دریافت کنند.
تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا شرکت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند و صورت جلسه ای مبنی بر آدرس جدید تنظیم نمایند و هر شریک با ذکر میزان سهم الشرکه خود امضا نماید.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساس نامه آن به هیات مدیره واگذار شود، هیات مدیره باید صورت جلسه را تنظیم و امضا کند.
اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق درخواست هیات مدیره و تنظیم و تصویب صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود. 
نقل وانتقال سهم الشرکه شرکا
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه باید صورت گیرد و هریک از شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه خود امضا نمایند. کلیه شرکا و اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیدا وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضا کند.
اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، باید تنظیم صورت جلسه ای دیگر به انتخاب هیات مدیره صورت گیرد.
طبق قانون انتقال سهم الشرکه که میبایست به موجب سند رسمی انجام گیرد. لذا هریک از شرکا بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهند می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه ی صورت جلسه مجمع اقدام نمایند.
افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکا جدید:

برای افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، شرکا جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صورت جلسه ای مبنی بر افزایش سرمایه شرکت تنظیم می کنند و هر شریک با توجه به میزان سهم الشرکه خود ذیل آن را امضا می کنند.
افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکا جدید:

برای افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، شرکا جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صورت جلسه ای مبنی بر افزایش سرمایه و صورت جلسه ای دیگر مبنی بر مشخصات شریک تازه ورود تنظیم می کنند و هر شریک با توجه به میزان سهم الشرکه خود ذیل آن را امضا می کند. 
کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت:

برای کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، شرکا جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صورت جلسه ای مبنی بر کاهش سرمایه تنظیم می کنند و هر شریک با توجه به میزان سهم الشرکه خود ذیل آن را امضا می کند.

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت:

برای کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود شرکا جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صورت جلسه ای مبنی بر کاهش سرمایه تنظیم کنند و هر شریک با توجه به میزان سهم الشرکه ی خود ذیل آن را امضا می کند. 
در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست با تسلیم صورت جلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود. اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایندبایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.
شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ی ثبت شرکت ها حضور یافته و ذیل دفاتر ثبت را امضا نمایند.
تغییرو اصلاح مواد اساس نامه شرکت
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه مبنی بر تغییر و اصلاح مواد اساس نامه و امضا شرکا در ذیل آن با ذکر مقدار سهم الشرکه ی خود صورت می گیرد.
نکته: چنان چه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن در بالای صورت جلسه و امضای آنها در ذیل صورت جلسه باید قید شود.
با توجه به اینکه تغییرات ثبت شرکتها نیازمند دانستن قواعد و مقررات شرکتها می باشد، باید با مشاوره کردن با کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر تغییرات شرکت ها بهره مند شوید.