ثبت اختراع ایده

ایده به معنای خلاقیت فکری و ذهنی انسان است که به آن مالکیت معنوی (فکری) می گویند.
اختراع، نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نمایند.
مواردی که اختراع قابل ثبت می باشد.
طبق قانون، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارتست از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده ی مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که دررشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهی گیری و خدمات نیز می شود.
مواردی که اختراع قابل ثبت نمی باشد:
طبق قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است.
1) کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری
2) طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
3) روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان
4) منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها وهم چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
5) آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده است.
6) اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
قوانین اجرایی ثبت اختراعات
ثبت اختراعات مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود و توسط متقاضی امضا شود.
پس از تکمیل اظهارنامه طبق قانون، مدارک زیر جهت ثبت اختراع باید ضمیمه اظهارنامه شود.
1) توصیف اختراع
2) ادعا یا ادعاهای اختراع
3) خلاصه ای از توصیف اختراع
4) نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم
5) مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
6) درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
7) مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8) رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9) مدارک نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. باید توجه داشت که صرف ثبت اختراع حق بهره برداری از اختراع را ندارید و باید پروانه بهره برداری را بگیرید.
در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهند، منعکس می کند و پس از اخذ نظرات آنها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهند کرد.
آیا مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را به دیگری انتقال دهد؟
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.
اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد. مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.