ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی  | حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از فکر یا افکار انسان ناشی شده و جنبه ی ابتکاری داشته، قانون به مالک آن (ثبت کننده) حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد و دارای ارزش اقتصادی است و قابلیت خرید و فروش دارد.
حقوق مالکیت معنوی به 2 دسته تقسیم می شود.
1) مالکیت صنعتی
2) مالکیت ادبی و هنری
مالکیت صنعتی: شامل اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، نام تجاری، نشان جغرافیایی و غیره می باشد که در این مقاله ما به طرح صنعتی می پردازیم.
طبق قانون هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون ثبت طرح صنعتی نمی باشد.

طرح صنعتی چه زمانی قابل ثبت است؟
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحوه دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت درهیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
طرح صنعتی چه زمانی قابل ثبت نمی باشد؟
آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد (فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا از هر طریق دیگر، قبل از تقاضا 
و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده است). در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
هم چنین اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
بررسی ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود.
1) تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و هم چنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
2) اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را با قوانین ثبت طرح صنعتی مطابقت می دهد.
3) در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که طرح صنعتی مطابق قوانین طرح شده است، آن را ثبت و آگهی مربوط را منتشر می کند و گواهی ثبت آن را به اسم متقاضی صادر می کند، در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.

مزایای ناشی از ثبت طرح صنعتی
1) بهره برداری دیگر اشخاص از طرح صنعتی دیگری، مشروط به موافقت مالک آن است. این یکی از مهمترین فواید ثبت طرح صنعتی است زیرا از سوء استفاده افراد از طرح صنعتی شما جلوگیری می کند.
2) بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
3) مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او به ساخت یا فروش و وارد کردن طرح صنعتی او اقدام می کند یا مرتکب عملی می شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد. دردادگاه اقامه دعوی کند.
4) مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره ی 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و هم چنین جریمه ی تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

نکاتی در مورد ثبت طرح صنعتی
هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال طرح صنعتی را درخواست کند در این صورت باید ثابت کند که یا طرح صنعتی ثبت شده مطابق قانون و مقررات نبوده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم کرد. مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزا باشد.
متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد کند.