ثبت نمایندگی خارجی

در اینجا به چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی می پردازیم.
شرایط اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران: ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعبه یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
زمینه فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی
1) ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
2) انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3) بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
4) همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
5) افزایش صادرات غیر نفتی اسلامی ایران
6) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری
7) انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران
شرکت های خارجی باید اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود را به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهند.
1) اساس نامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
2) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
3) گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه
چگونگی ثبت نمایندگی شرکت خارجی توسط اشخاص ایرانی: باید گفت که اشخاص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی که می خواهند نمایندگی شرکت خارجی را در ایران بگیرند باید ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1) تصویر قرارداد موضوع ماده 4 آیین نامه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
2) مدارک شناسایی شخص متقاضی، برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساس نامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده نزد مراجع ذی ربط.
3) ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امر پیش بینی در قرارداد نمایندگی
4) اساس نامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط
5) گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
6) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
7) معرفی وزارت خانه ذی ربط
تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی
شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است و می تواند در فاصله ی زیادی از مرکز اصلی خود فروش و خدمات خود ارائه دهد. میزان اختیارات شعبه توسط شرکت اصلی تعیین می شود و هم چنین مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده ی شرکت اصلی می باشد. ولی نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی بخشی از وظایف شرکت خارجی را به طور مستقل برعهده داشته و مسئولیت حقوقی نمایندگان برعهده خودشان می باشد.
با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت شعبه و نمایندگی خارجی به شما پیشنهاد می دهم که ثبت آن را به افراد با تجربه و متخصص بهین ثبت بسپارید.