موافقت اصولی

موافقت اصولی  : برای اطلاعات درباره موافقت اصولی با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۴۱ تماس حاصل فرمایید.

موافقت اصولی همانطور که از اسمش پیداست ،موافقت از سوی مرجع ذی صلاح است برای اشخاصی که قصد انجام فعالیت های صنعتی وتجاری دارند.
موافقت اصولی را که پس از احراز شرایط لازم وارائه طرح توجیهی به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی جدید به نام متقاضی از سوی سازمان مربوطه صادر میشود.
امروزه برای انجام بسیاری از فعالیت ها نیاز به اخذ موافقت اصولی است.
مانند: اقدام به هر تاسیس هر نوع بیمارستان منوط به کسب موافقت اصولی و اجازه تاسیس از وزارت میباشد و یا برای ساخت تاسیسات گردشگری نیازمند اخذ موافقت اصولی است.