کد اقتصادی تعیین حوزه مالیاتی

با توجه به قوانین ایران اشخاصی که مکلف به پرداخت مالیات می باشند باید به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. اخذ کد اقتصادی در راستای بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی قرارداد شده است. 
اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند عبارتند از:
1) کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند. و هم چنین شرکتی که ثبت می شود ظرف دو ماه فرصت دارد تا تشکیل پرونده دارایی دهد و سپس کد اقتصادی بگیرد.
2) کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و کارهای خدماتی مشغولند و دارای جواز کسب و کار از مراجع مربوطه هستند.
الزامات تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
1) شرکت ها برای فعالیت و قرارداد بستن نیازمند کد اقتصادی هستند و تا زمانی که تشکیل پرونده دارایی نداده اند نمی توانند کد اقتصادی را بگیرند.
2) شرکت ها تا زمانی که در اداره ی دارایی تشکیل پرونده ی مالیاتی نداده اند نمی توانند اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره ی دارایی تسلیم کند که همین امر باعث بروز مشکلات برای شرکت می گردد.
3) همان طور که گفتیم شرکت ها از زمان ثبت تا 2 ماه فرصت دارند به تشکیل پرونده دارایی اقدام کنند و اگر اقدام نکنند مشمول جرائم مالیاتی خواهند بود.
4) به طور کلی باید بگوییم که داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است. فعالیت هایی مانند: اخذ کارت بازرگانی، صدور فاکتور، افتتاح حساب بانکی، شرکت در مناقصات، تنظیم قرارداد با شرکت های دولتی.
تعیین حوزه مالیاتی
برای تعیین حوزه ی مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی میبایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایید.

برای مطالعه در زمینه مدارک مورد نیاز  به صفحه کد اقتصادی مراجعه فرمایید.