ثبت تغییرات

درصورت ثبت شرکت و اخذ آگهی ثبتی از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اعضاء و شرکاء شرکت می توانند تصمیمات جدیدی برای ...

درصورت ثبت شرکت و اخذ آگهی ثبتی از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اعضاء و شرکاء شرکت می توانند تصمیمات جدیدی برای شرکت اخذ کنند که در جلسات درمجمع عمومی فوق العاده،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره برگزار و هر تغییراتی اعم از تغییر محل شرکت،افزایش /یا کاهش سرمایه،انحلال شرکت، اضافه یا کم شدن شرکاء وهیئت مدیره،انتخاب بازرس صلی و علی البدل،تعیین حق امضاء، و غیره.....

1. اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

اصلاح مواد اساسنامه که برخی از مفاد آن شامل: آدرس محل قانونی شرکت،تاسیس شعبه جدید،افزایش یا کاهش سرمایه شرکت،ورود یا خروج سهامداران واعضای هیئت مدیره،نقل و انتقال سهام،

2.اختیرات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده :


مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری درمورد انتخاب اعضاء و بازرسان،تعیین و تغییر سمت اعضاء را دارد
1. آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت (درصورت تغییرات )
2.کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء و شرکاء ( فرد جدید کپی برابراصل 
3. اسامی شرکاء و میزان سهام آنها در شرکت
4.اساسنامه شرکت