کد اقتصادی

کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی می باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت اقتصادی خود ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند ...

کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی می باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت اقتصادی خود ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.
هنگامی که ما شرکتی را ثبت می کنیم ظرف 2 ماه فرصت داریم تا تشکیل پرونده ی دارایی بدهیم و کد اقتصادی بگیریم. کد اقتصادی از اداره ی دارایی صادر می شود. اخذ کد اقتصادی برای شرکت ها اجباری است. 

برای اخذ کد اقتصادی و مشاوره با کارشناسان بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.
اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند عبارتند از:
1) کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و هم چنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.
2) کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و کارهای خدماتی مشغولند و دارای جواز کسب و کار از مراجع مربوطه هستند.
مراحل دریافت کد اقتصادی شرکت ها چیست؟
1) دریافت و تکمیل دفترچه و فرم های اداره ی دارایی
2) کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیات مدیره
3) آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه
4) کپی اساس نامه، روزنامه ی رسمی و تغییرات آن
5) کپی اظهارنامه یا شرکت نامه و تقاضانامه در شرکت های غیر سهامی
6) کپی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تاسیس در صورت موجود بودن
7) کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد. 
8) پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی
همانطور که گفتیم شرکت ها موظفند تا 2 ماه به تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
باید توجه داشته باشیم که عدم فعالیت اقتصادی شرکت ها مانع از جلوگیری تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی نمی باشد و با وجود عدم فعالیت اقتصادی باید تشکیل پرونده دارایی دهند و کد اقتصادی را دریافت کنند درغیر این صورت با جریمه رو به رو خواهند بود.