ثبت شرکت نسبی

علت نام این نوع شرکت میزان مسئولیت شرکا است که به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ...

علت نام این نوع شرکت میزان مسئولیت شرکا است که به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در روابط مسئولیت بین شرکا هریک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است. آن هم در صورتیکه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد و مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران به این صورت است که اگر دارایی نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.
هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجود داخل شود متضامنا باید با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
دیگر قواعد و مقررات شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی می باشد. مانند: مدیریت شرکت و اتخاذ تصمیمات شرکت، سرمایه شرکت، زمان تشکیل شرکت.اسم شرکت نسبی:

قواعد و مقررات آن مانند شرکت تضامنی است. با این اختلاف که به جای واژه ی تضامنی باید واژه نسبی قرار گیرد.


مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1) دو نسخه شرکتنامه
2) دو نسخه اساس نامه
3) دو نسخه تقاضا نامه
4) تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز دارد.
6) اصل گواهی عدم سوء پیشینه شرکا
7) صورتجلسه مجمع عمومی موسسین وهیات مدیره