اعتراض به تقاضای ثبت برند

همانطور که گفتیم یکی از مزایای ثبت برند داشتن حق انحصاری از آن نام و علامت ثبت شده می باشد و جلوگیری از رقابت تجاری مکارانه و داشتن حق تعقیب کیفری اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب نام یا علامت را نقض کرده اند و جبران خسارت باید بدهند.
حال با توجه به این حقوقی که قانون برایمان قائل شده است زمانی که برند خود را ثبت کرده اید میتوانید به موجب قانون در موارد زیر نسبت به تقاضای ثبت برند شخص متقاضی اعتراض نمایید.
1-عین اسم یا علامت ثبت شده شما باشد.
2-اسم یا علامت مورد تقاضای متقاضی ثبت ،به طرز گمراه کنندهایی شبیه علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه  متعلق به شما باشد.
اعتراض مالک حق برند در دو صورت تصور میشود.
1-اعتراض به درخواست ثبت برند :

آخرین مرحله ثبت برند و علائم، درج مشخصات ثبت و مشخصات متقاضی ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار می باشد .این آگهی به این منظور انجام میشود که همه ی افراد آگهی را ببینند و اگر اشخاصی خود را ذی نفع بدانند و نسبت به علامت یا اسم معترض و یا اسم معترض باشند ظرف مدت مقرر در قانون به اعتراض به آن اقدام نمایند.
زمانی که مراحل ثبتی علامت تکمیل نشده است و برند به ثبت نرسیده است میتوانید حداکثر تا 30 روز از تاریخ انتشار آگهی ،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت حقوق انحصاری خود به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نمایید. 
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض تقاضای ثبت برند مادام که مراحل ثبتی برند تکمیل نشده است ،اداره مالکیت صنعتی می باشد.
اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی باشد.
چنانچه معترض مقیم ایران نباشد ،حداکثر تا 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی میتواند اعتراض خود را تسلیم نماید.
پس از اعتراض شخص ذی نفع ،اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است ظرف مدت 10 روز اعتراض معترض را به معترض علیه (درخواست کننده ثبت)ابلاغ کند.
در این ابلاغیه بیان میکنند که اگر ادعا معترض را قبول دارید فورا برای درخواست ابطال ثبت اقدام نمایید.حال اگر معترض علیه ،اعتراض را قبول کند درخواست ثبت برند ابطال میشود  و مراتب به اطلاع معترض می رسد .
اما اگر معترض علیه نسبت به اعتراض نظری نداد،معترض باید ظرف مدت 2 ماه از زمان ابلاغ اعتراض نامه به معترض علیه به دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید و درخواست خود را پی گیری نماید،اگر معترض به دادگاه عمومی تهران مراجعه نکند و یا پی گیری نکند ادره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی ،درخواست ثبت برند متقاضی را ثبت میکنند.
اعتراض به علامت ثبت شده ودرخواست ابطال آن:
هر ذی نفعی میتواند از دادگاه ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت نماید که به حقوق اش صدمه وارد شده است و علامت مطابق مواد قانونی ثبت نشده است.
هر ذی نفع اگر از آگهی تقاضا ی ثبت مطلع نشده باشد،یا اینکه بعد از ثبت شدن علامت استفاده از آن به صورتی باشد که مصرف کنندگان عادی به اشتباه بیفتند بر طبق قانون شخص ذی نفع می تواند در ظرف مدت 3 سال بعد از تاریخ ثبت علامت اعتراض کند.
مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی تهران می باشد.
دادخواستی که به دادگاه ارائه میشود  باید مدارک ثبتی که علامت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی گواهی شده است باید ضمیمه دادخواست شود و ارائه کلیه دلایل و مستندات خود هم باید ضمیمه شود.
 
اگر ذی نفع در طی 3 سال به علامت ثبت شده اعتراضی وارد نکند طبق قانون دیگر نمیتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید،مگر اینکه ثابت کند که فردی که علامت را ثبت کرده است به اینکه این علامت برای معترض بوده است عالم بوده است ،ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است و در آن مدت هیچ اعتراضی وارد نکرده است ،در این صورت اعتراض معترض پذیرفته نخواهد بود.
با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر اعتراض ثبت برند ،برای تنظیم دلایل و مستندات خود حتما با مشاورین ثبتی و حقوقی ثبت بهین تماس حاصل فرمایید.