مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی
طرح صنعتی را ماده 20 قانون طرح های صنعتی این گونه تعریف کرده است. هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. 
طرح صنعتی چه زمانی قابل ثبت می باشد؟
طبق قانون طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
مراحل ثبت صنعتی:
ثبت صنعتی امروزه مانند بسیاری از کارها به صورت اینترنتی شده است و از طریق سامانه اداره ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی طبق ماده 22 قانون طرح صنعتی باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود، اظهارنامه باید همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدارکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید. توجه نمایید که دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود. مشروط بر آنکه مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد. بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:
الف) تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و هم چنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
ب) اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با قوانین طرح صنعتی بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی آن رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوطه را منتشر می کند و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید. در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند. 
ج) پس از تاییدیه طرح توسط کارشناسان پذیرش طرح ابلاغیه می شود و متقاضی باید جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح صنعتی اقدام نماید و پس از پرداخت هزینه های ثبتی قانونی شماره ثبت طرح صنعتی را دریافت می نمایند و بعد باید در روزنامه رسمی درج شود و سپس سند تصدیق را از اداره ثبت صنعتی دریافت می نمایند. چنانچه یک طرح صنعتی را چند نفر به صورت همزمان ابداع کرده باشند امتیازات و حق استفاده از آن به صورت مشترک میان آنها تقسیم می شود و طرح صنعتی به نام تمام شرکا ثبت می شود و همگی به یک اندازه از امتیازات اقتصادی یا فروش آن بهره مند می شوند.
مدت اعتبار طرح صنعتی
مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. 
پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و هم چنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد. 
مزایای ذکر نام صاحب طرح صنعتی: 
الف) حقوق طرح صنعتی ثبت شده منحصرا به متقاضی تعلق دارد. 
ب) اگر افرادی به صورت مشترک طرح صنعتی ارائه کرده باشند، حقوق ناشی از آن مشترکا به آنان تعلق می گیرد. 
ج) هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری طرح صنعتی واحدی ارائه کرده باشند شخصی که اظهارنامه طرح صنعتی خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت طرح صنعتی را خواهند داشت.
د) حقوق ناشی از طرح صنعتی ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
ه) در صورتی که طرح صنعتی ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود. مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و) نام متقاضی در گواهی نامه طرح صنعتی قید می شود. مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد متقاضی مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان صاحب طرح صنعتی قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی شامل موارد زیر نمی شود.
1) بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
2) استفاده از وسایل موضوع طرح صنعتی در هواپیماها، وسایل نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود.
3) بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره طرح صنعتی ثبت شده انجام می شود.
4) بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان طرح صنعتی، از طرح صنعتی استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.
طبق قانون هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید باید ثابت کند که شرایط قانونی ثبت آن رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی آن نیست.
مدارک موردنیاز برای ثبت طرح صنعتی:
1) ارائه دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
2) ارائه مدرک کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
3) ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.
4) ارسال یک نمونه از طرح و نقشه کلی طرح صنعتی که قرار است به ثبت برسد.
5) اگر طرح صنعتی 2 بعدی و یا سه یعدی باشد باید 5 نمونه از تصویر آن را با گرافیک کامل ترسیم کنید. زیرا نمونه اصلی و تصویر طرح را نشان خواهد داد.
6) تصویر باید به صورت تمام رنگی و با کیفیت و حجم مناسب باشد که حداقل کیفیت مورد نیاز باید 500 کیلو بایت باشد.
7) چنانچه طرح نخواهد اسم وی ذکر شود ارائه درخواست کتبی مبتنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی باید صورت گیرد.
8) ارائه رسید مربوط به پرداخت هزینه های آنها هم باید ارائه شود.
9) در صورت درخواست حق تقدم مدارک مربوط آن باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
10)ارائه مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی انجام می شود.
با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات ثبت طرح صنعتی، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و انجام سریع روند ثبتی آن با کارشناسان مجرب حقوقی و ثبتی موسسه بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.