نکات اخطار رفع نقض برند

زمانی که ما اظهارنامه ثبت برند خود را به اداره مالکیت صنعتی ارسال میکنیم،این امکان بسیار وجود دارد که مرجع ثبت پس از بررسی ،ایرادات ونواقصی را در اظهارنامه وضمائم ان مشاهده نماید ،که در این صورت باید اخطار رفع نقض برند صادر کند.
اخطار رفع نقض باید به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ شود.
پس از ابلاغ اخطاریه ،متقاضی باید در ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقض کند ،که این مهلت برای اشخاص مقیم کشور 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه میشود.
اگر چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید،مرجع ثبت اظهارنامه را رد میکند.
دلایل رد و صدور رفع نقض علائم تجاری:
1-در مواردی که علامت عین یا شبیه علامت دیگرتشخیص داده شود و یا علامت مذکور قبلا به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد .
2-شباهت علامت از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا  کتابت  ویا سایر ویژگیها با علامت دیگری که قبلا ثبت شده یا تقاضای ان ثبت شده است به اندازهایی باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد.
3-خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
4-استفاده از عین یا تقلید از نشان نظامی ،مملکتی یا دولتی.
5-استفاده از طرح پرچم در برند.
6-استفاده از کلمات لاتین در صورتی که کارت بازرگانی ندارند.
7-تکمیل نبودن اظهارنامه(اظهارنامه شامل :اطلاعات فردی،الصاق نمونه ای از علامت در کادر مخصوص،ذکر کالا ها و خدماتی که علامت برای تشخیص انها به کار میرود ،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی ،رشته فعالیت مالک علامت )
اعتراض به صدور رد  درخواست:
متقاضی میتواند به رد درخواست ثبت برند اعتراض وارد کند،مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم کشور 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ میباشد.
متقاضی میتواند ظرف مدت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 تسلیم نماید.
برای جلوگیری از رد واخطار رفع نقض واتلاف وقت و هزینه با مشاورین ثبتی و حقوقی بهین ثبت تماس حاصل فرمایید.